ČJA 1

88 bota (606) — mapa s. 201

1    M         bota, botka — búta

bot, botek (bót 755) — but, butek (buot i buotek 801)

N          polobotka, polobotek

2                 Výzkum byl zaměřen na zjištění nářeční diferenciace formy výrazu bota. Vedle základního rozdílu ro-
dového (bota × bot) byly zaznamenány diference slovotvorné (bota × botka) a hláskoslovné (bota × bůta;
bot × but).

Obsahová náplň slova boty se v průběhu doby (mj. v závislosti na proměnách označovaného předmětu)
měnila. Ve stupnici názvů boty, botky, střevíce označovaly boty původně obuv vysokou (nahradily tak starý
název škorně), botky polovysokou, střevíce nízkou (viz I-89 střevíc). Tento stav byl naším výzkumem zachy-
cen už jen zčásti. V novější době totiž došlo ke značnému setření významových rozdílů mezi výrazy boty a
botky. Pojmenování boty se zpravidla užívá jako kolektivní označení pro všechny typy obuvi (pouze vyšší
obuv je někdy specifikována souslovným názvem vysoké boty). Také u slova botky se při výzkumu obtížně
zjišťovalo, kdy je neutrálním pojmenováním pro jakýkoli druh obuvi, kdy označuje obuv polovysokou a kdy
má blízko ke skutečnému deminutivu (tj. označuje obuv nízkou, případně ženskou nebo dětskou). Významové
diference mezi formami boty, botky nebylo tedy možno vždy s určitostí postihnout. Proto není na mapě ve-
dena hranice mezi podobami základními a formálními deminutivy.

Zč. hlásková varianta bůty byla naším výzkumem zachycena už pouze ve významu ,po domácku ušité
bačkory‘. Nové označení polobotky nebylo mapováno.

3                 Mapa zachycuje především výrazný čes.-mor. protiklad rodový. Pro Čechy jsou charakteristická pojme-
nování v rodě ženském, pro většinu Moravy jejich varianty v rodě mužském.

Na okrajích zkoumaného území se vyskytují hláskové obměny bůta (v zč. nářečí) a but, butek (ve Slez-
sku).

Stav ve městech vcelku odpovídá venkovskému okolí, pouze do mor. měst už hojně pronikají podoby
v rodě ženském, mající oporu ve spisovném jazyce.


4    bot  jen nář.; stč., Jg starší a mor., SSJČ nář., pol. zpravidla ,gu-
mové přezůvky‘ — Viz bota.

bota  stč., Jg, SSJČ, SSJ obl. ,druh vysoké obuvi‘ — Přejato z francouz-
štiny.

botek  jen nář.; Jg jen botík, SSJČ nář., dem. k nář. bot, příp.
,druh obuvi, zvláště ženské‘, pol. ,filcové boty‘ — Dem.
k
bot. Viz tam.

botka  Jg, SSJČ dem. k bota, příp. ,druh obuvi, zvláště ženské‘ —
Dem. k
bota. Viz tam.


but  jen nář.; pol. — Souvisí s pol. hláskovou podobou. Kmenové
-u- vzniklo patrně analogií podle obutý (srov. Sławski).

bůta  jen nář.; Jg ,obuv z plsti‘, SSJČ nář. ,druh obuvi, zpravidla
domácí‘, SSJ
bôta obl. ,druh vysoké obuvi‘ — Kmenové
-ů- je reflexem sekundárního dloužení. Viz bota.

butek  jen nář.; pol. — Dem. k but. Viz tam.

5    bota Po 1, Ju 1–3, 5, Ru 1–3, 5 — botka Ju 3, Ru 4 — bot Ju 4, 6, 7, Ru 5 — polobotka Ru 4

6    AJPP 400 (pl., nad kotník), AJK 143 (holinky), SSA 6.74

Hd