ČJA 1

14 svatební obřad (1832 b) — mapa s. 89

1    M         zdáfka — zdafky (-á- 639, 641, 681, 702, 742, 829)

zdávaňí

(v)odavki (orafki 302)

(v)odatve plt. (-i 459, -je 405)

kopulace f.

kopulací n.

slub (ślub 830–836)

N          veselka 201, zdatki 683, sobáš 755, svatba, vodadbi 433, svarba, svaďba

2                 Mapa podávající obraz nář. diferenciace v názvech svatebního obřadu, tj. oddavek na úřadě nebo v kos-
tele, navazuje na mapu I-13 svatba zaměřenou na svatbu jako celek. V dnešní době se v nářečí tyto významo-
vé rozdíly stírají (zejména u ml. generace a v městské mluvě) a název pro svatební obřad je nahrazován výra-
zem drive označujícím svatbu jako celek. Proto nebyla mapována situace ve městech, kde výrazně dominuje
pojmenování svatba označující obě skutečnosti; sporadické názvy svatba/-rba nebyly mapovány ani ve ven-
kovských lokalitách.

3                 Základní protiklad představují většinové a geograficky diferencované odvozeniny od sloves se zákla-
dem dá- (oddavky, zdavky apod.) a menšinový výraz slub (typický pro Slezsko – v návaznosti na polské ja-
zykové území). K tomuto protikladu okrajově přistupuje přejaté pojmenování kopulace/-í. Bylo zachyceno
rozptýleně na jz. Čech (zvl. na Klatovsku) a na okraji svč. nářečí (zpravidla v dubletě se základním označením
oddavky).

Izoglosa oddělující pojmenování oddavky a zdavky prochází zhruba ve směru staré čes.-mor. hranice.
Pro Čechy je charakteristický název oddavky (v jv. části pak často v dubletě s arch. podobou oddatve), pro
Moravu zdavky (sg. forma zdávka vytváří výrazný areál v sev. a střed. úseku vm. nářečí). Na Holešovsku byl
zachycen výraz zdávání.


4    kopulace f., kopulací n.  SSJČ zast. ob. též kopulací f. — Přejato
z lat. Viz Naše řeč 10, 1926, 235 (kopulací).

oddatve  jen nář.; stč. otdatvy, Jg oddatve — Viz oddavky.

oddavky  stč. otdavci, otdavky, Jg, SSJČ, SSJ oddávky hovor.
,zásnuby‘ — Všechny formy jsou odvozeny od sloves: ot-
dati
(oddatve), otdávati (oddavky), zdávati (zdavky,

zdávka, zdávání). Slovesa zde uvedená jsou staročeská;
jejich základem je sloveso dát, psl. *dati.

slub  jen nář.; Jg pouze slib manželský — Od slovesa slíbit.

zdávání  jen nář.; stč. zdávanie ,provdávání‘ — Viz oddavky.

zdávka  jen nář.; Jg, stč. zdav — Viz oddavky.

zdavky  jen nář.; Jg zdávky, SSJČ nář. — Viz oddavky.


5    zdáfka Ju 7 — zdafki Ju 4, Ru 5 — vodafki Ju 2, 3, 5, 6, Ru 4 — woda„ky Po 1 — voda„ki Ju 1, 2

6    ASJ IV 370:42a, ALE 448

Pl