ČJA 1

12/222.3 vdávat se (1834) — mapa s. 403

1    M         vdávat se

vydávat se

2                 Výzkum zjišťoval nář. výrazy pro pojem ,stávat se manželkou, provdávat se‘. Zaznamenaný rozdíl (vdá-
vat se
× vydávat se) chápeme z dnešního pohledu jako slovotvorný, z historického hlediska je však otázka di-
ferencí mezi oběma slovesy složitější. Viz dále.

3                 Téměř pro celé území čes. jazyka je charakteristické sloveso vdávat se. Pouze v oblasti Slezska (s přesa-
hem na sev. Valašsko) a dále v úzkém pruhu podél mor.-sloven. hranice se vyskytuje výraz vydávat se. Slove-
so vdávat se proniká v mluvě ml. generace i do Slezska, časté je zejména ve městech.


4    vdávat se  stč. vdávati sě, Jg, SSJČ — Z psl. *vьdati příbuzného se
stind. vindáti ,získává, nalézá‘, vindate ,získává si ženu,
pojímá za ženu‘; slovanská flexe toto slovo formálně při-
blížila k slovesu dáti.

vydávat se  v sled. významu jen nář.; stč. vydati ,provdati‘, Jg,
SSJČ nář. a sloven., SSJ vydávať sa, hluž. wudawać so
Lidovou etymologií vydati se z psl. *vьdati sę, tj. dívka se
„vydává z domu“. Kontaminací vdát se ,vstoupit do man-
želského stavu‘ a vydat (se) ,dát (se) pryč‘.


5    vdávat se Po 1, Ju 1–3, 5, 6, Ru 1–4 — vdávat se Ru 5 — vdávať sa Ju 7 — vidávat se Ju 6 — zezdávat se Ju 4

6    ASJ IV 371, OLA 2203 (3. os. sg.), ALE 449 (3. os. sg.)

Mi

1      194/222.1 koupelna

izoglosa koupelna × koupelka (vých.)

2      195/222.2 vykoupat se

izoglosa vykoupat se × okoupat se (vých.)

3      12/222.3 vdávat se

izoglosa vdávat se × vydávat se (vých.)

4      25/222.4 chovat (dítě)

izoglosa chovat × pěstovat (vých.)

5      166/222.5 prát

izoglosa prát × máchat (sev.)

6      60/222.6 počkej

izoglosa počkej × dočkej (vých.)

7      46/222.7 slyšet

izoglosa slyšet × čut (vých.)