ČJA 1

23 malinký (1853) — mapa s. 101

1    M         malinký — majinkej (maňinkej 139, 501) — malunký (-ú- 703) — malonkej 113, 143, 146 — malónké

maličký — malučký — maloučkej 105, 236

malutky

X          majinkej 228, 252

N          malinkatý, majinkatej, maliňinkatý, malónkaté, maličkatý, malinenké, maliňinký, malilinký, maňiňinkej, maliňounký, maliňon-
ké, maliňóčké, malunečký, malunenké, maluňinký, malunynký, malučičkí, malušečký, malušenký, malušinký, …; malililin-
ký, maliňiňinký, malušinečký, prachmalinký, …, moc malý, …

2                 Mapa zobrazuje územní rozložení ekvivalentů spisovného výrazu maličký, malinký, tj. ,velmi malý‘.
Z povahy pojmu vyplývá, že všechny zapsané podoby vykazují větší či menší míru expresivity.

Na mapě jsou zachycena pouze jednoslovná adjektivní deminutiva 1. stupně od základu mal-, nikoli
značně expresivní deminutiva dalších stupňů, užívaná často příležitostně a individuálně (malinkatý, malušen-
; malililinký apod.). Dále se nesledují opisná spojení typu moc malý, zaznamenaná ojediněle na již. a vý-
chodní Moravě.

Na rozdíl od položky velikánský – srov. I-51 (kde byl výzkum zaměřen na opačný směr intenzifikace
významu – augmentaci) byla zjištěna velká variabilita interfixů a sufixů a deminuce dalších stupňů (naopak
u nář. ekvivalentů adjektiva velikánský se tato „jazyková hra“ projevuje u augmentace 1. stupně, kdežto aug-
mentativa dalších stupňů jsou tvořena pouze hromaděním interfixu -án-: velikanánský, velikananánský
apod.).

Mapovaný materiál se diferencuje slovotvorně (malinký × maličký × malutký) a hláskoslovně (např.
malinký × malunký, maličký × malučký – obdobné diferenciace srov. I-24 slaboučký; na této mapě bylo
možno zachytit celý průběh hranice přehlásky ’u > ’i v sufixu, a to na kombinaci sufixů -i-/-unký, -i-/-učký,
-utký).

3                 Pro většinu zkoumaného území je charakteristická dubletnost (v sv. polovině Čech nezřídka i triplet-
nost) pojmenování. Jako oblast s jediným výrazem se vyčleňuje především již. polovina střm. dialektů s přesa-
hem na západ a dále pak vých. část vm. dialektů.

Na většině území koexistují podoby malinký a maličký s výjimkou areálu s jedinou podobou malučký v
obl. vm. dialektů a sv. poloviny Slezska, kde se vedle malučký vyskytuje varianta malutký (ta byla dříve patr-
ně běžná i jinde, jak o tom svědčí přehlasované podoby malítký, malitký ve starší slovníkové literatuře, naším
výzkumem už nedoložené).

Adjektivum malinký zaujímá téměř celé zkoumané území kromě větší části Slezska, již. Valašska
a vých. Slovácka. V sv. polovině Čech (s největší koncentrací v Polabí, na Vysokomýtsku a Podorlicku) byla
zaznamenána hlásková varianta majinký, ve vých. Čechách ojediněle též malonký a na stř. Moravě maloun-
.

Varianta maličký se dokládá dubletně téměř z celých Čech a nepříliš často též z centrální Hané. Další
kompaktní oblast vytváří na značné části Slezska a na území vm. dialektů, kde je – kromě sev. úseku – nedu-
bletní.

Vých. zhruba od linie Opava – Kroměříž – Mikulov nebyla provedena přehláska ’u > ’i v příponě (ne-
bo byla odstraněna působením analogie s tvrdými typy), proto zde zachycené varianty mají podobu malučký,
malunký a malutký; i zde se však, zejména ve městech, řídce objevují také přehlasované podoby přejaté ze
spisovného jazyka (ty nebyly mapovány). Jinak se situace ve městech v podstatě shoduje se stavem ve ven-
kovském okolí.

4                 Všechny uváděné varianty jsou tvořeny deminučními sufixy od adj. malý, psl. *malъ.

majinký  jen nář.

maličký  stč. též malíčký, malíčkný (i malichný), Jg též maličký,
maliučký zast. (i malichný), SSJČ, SSJ expr., hluž. malič-
ki
.

malinký  Jg, SSJČ, SSJ expr., pol. maleńki.

malonký  jen nář.

maloučký  Jg, SSJČ expr.

malounký  Jg, SSJČ expr.

malučký  jen nář.; stč. malúčký, malúčkný (i maluchný), SSJ
expr., pol. maluczki (i maluchny, maluśki), dluž. małuc-
ki
, małučki (i małuški).

malunký  jen nář.; SSJ expr.

malutký  stč. též malútky, malútkný, malítký, malitký, malítkný,
Jg malítký, malitký, SSJČ malítký zast. expr., pol. malut-
ki
, dluž. małutki.

5    malinkí Ju 5,6 — malinkej Po 1, Ru 2–4 — majinkej Ju 1, Ru 4 — maličkí Ju 2, 4, Ru 5 — maličkej Po 1, Ju 1, 3, 6, Ru 3 — malučký Ju 5

6    ASJ III 373

Či