ČJA 1

3 muž (1901) — mapa s. 71

1    M         mu(š)ský (mušckej 464, muscké 603, mujské 645)

chlap (též 149, 205, 230, 237, 240, 249, 441, 447, 03, 05, 07–09, 26, 44, chlápek 12, 13, 74, též 03,
09) — chlop

strejc (též 101, 102)

N          muž, pán, človjek, strýček, pantáta, maňík

2                 Mapa zachycuje především lexikální rozdíly v názvu muže, dospělého člověka mužského pohlaví. Byla
zjištěna dvě základní pojmenování – mužský a chlap (s obměnou chłop) a regionální ekvivalent strýc, ten
však nebývá vždy plně synonymní, obvykle se jím označuje osoba pokročilejšího věku. Slovo chlap v oblasti
výrazu mužský může mít expresivní zabarvení a nezřídka se vyskytuje jen v specifických spojeních. Tam, kde
bylo doloženo jako silně expresivní (obvykle s významem ,velký, silný, urostlý muž‘, ale i s příznakem pejora-
tivním), není mapováno. Z mapování byla vyloučena také ojediněle doložená substantiva muž a pán pronika-
jící ze spisovného jazyka především do mluvy mládeže. (Výraz muž se v tradičních nářečích v sledovaném vý-
znamu nevyskytuje, mívá zde pouze význam ,manžel‘.) Dále se rovněž nemapovaly víceméně familiární názvy
strýček a pantáta, užívané většinou jen o známém muži, častěji v oslovení, a sporadicky zachycená pojmeno-
vání člověk a maník.

Současný vývoj je charakterizován mírným ústupem výrazu mužský (zejména u mladších mluvčích pře-
stává být jediným protějškem feminina ženská), místo něj proniká název chlap. U mládeže se šíří především
formální dem. chlápek, nověji se objevuje i mírně expresivní subst. maník, funkci meliorativa pak zastává
pán (spíše ,starší muž‘).

3                 V podstatě po celém území se vyskytují dva názvy: Je to obecně český a zm. výraz mužský a
základní mor. pojmenování chlap přesahující do vč. oblasti a zaznamenané porůznu také v Čechách, zvláště
v okrajových městech. Ve Slezsku (v návaznosti na polské území) je běžná obměna chłop.

V svč. areálu se užívá označení strýc.


4    chlap   Jg, SSJČ ob. expr., SSJ (stč. ,nešlechtic, prostý člověk‘) —
Nejasné, snad přejato z germ.

chlop   jen nář.; pol. chłop — Viz chlap.


mužský   stč. jen adj., SSJČ, SSJ, hluž. muski — Substantivizované
adj. od psl. *m
Nžь.

strýc   Jg pejor., SSJČ též strejc ob. expr. ,starší, zprav. venkovský
muž‘ — Rozšířením významu z psl. *stryjьcь ,otcův bratr‘.


5    muskej Po 1, Ju 1–5, Ru 2–4 — muskí Ju 7 — muské Ju 6 — chlap Ju 6, Ru 4 — chłap Ju 7 — strejc Ju 4 (o známém muži)

6    AJŚ 706, SSA 8.5, OLA 1730 (1731 muž), ALE 138